"Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí." J.8:32


Čo je Kristova Cirkev.

Sme Cirkev, ktorú ustanovil Ježiš a za ktorú zomrel, sme jednoducho kresťania (Sk.11:26). Preto sa v živote a pri Bohoslužbe neriadime ľuďmi vytvorenými krédami a tradíciami, ale našim cieľom je chváliť Boha, poznávať Jeho vôľu štúdiom Biblie a snažiť sa žiť len takým spôsobom ako to On hovorí vo svojom Slove.
Biblia hovorí, že všetka autorita bola daná Kristovi (Mat.28:18) a keďže len On je dnes hovorcom Boha (Heb.1:1-2) sme presvedčení, že iba Kristus má autoritu povedať ako majú kresťania v Jeho cirkvi žiť, ako majú chváliť Boha a čo majú učiť. Nový Zákon nám dáva Kristove príkazy pre Jeho nasledovníkov, preto je základom pre všetko čo robíme a učíme. Snažíme sa nasledovať príklad prvotných kresťanov, ktorí neboli zaťažení rôznymi tradíciami a zvykmi ľudí.

Kristove cirkvi nemajú žiadnu organizačnú hierarchiu, sú to samostatné, navzájom nezávislé skupiny kresťanov. Jediným spojením medzi nimi je viera v Krista a Bibliu ako Bohom inšpirované Slovo. Tak ako máme príklad cirkví v Novom Zákone.

Takisto naša Bohoslužba nasleduje príklad cirkví v prvom storočí tak ako o nich hovorí Nový Zákon. Veríme, že nasledovanie tohto príkladu je dôležité a že všetka pravda o tom ako uctievať Boha a žiť tak, aby sme sa Mu páčili je napísaná v Biblii (2Pet.1:3).

"A všetko čo konáte slovom alebo skutkom, všetko to robte v mene Pána Ježiša, a skrze Neho ďakujte Bohu Otcovi." Kol.3:17

Cirkev ako ju zamýšľa Boh