Cirkev ako ju zamýšľa Boh.

Úvod

Dnes sa stretávame s veľkým zmätkom a nepochopením spojeným so správnou aplikáciou slova "cirkev". Toto zmätenie pochádza z tendencie ľudí formovať si svoje vlastné chápanie biblickej terminológie z toho ako ju používajú a chápu ľudia okolo nich. Priemerný človek považuje náboženské prostredie okolo neho za štandard pre určovanie obsahu Biblie. Ak by ľudia poznali Bibliu lepšie, videli by, že existuje veľká priepasť medzi Bibliou a tým čo náboženské prostredie považuje za pravdu. Často je veľký rozdiel medzi tým čo ludia vždy považovali za pravdivé a tým čo naozaj učí Biblia.

V tomto článku budeme hovoriť o týchto otázkach, ktoré sa týkajú cirkvi:


1. Čo je cirkev?
2. Ako môžem poznať, ktorá cirkev je cirkev ako ju máme opísanú v Novom Zákone?


I. Čo je cirkev?

Čo je cirkev? Nový Testament bol pôvodne napísaný v gréčtine a slovo používané pre cirkev sa v gréčtine skladá z dvoch slov: "ek" čo znamená "von" a "kaleo" čo znamená "zavolať". Spolu je to slovo "ekklesia" čo znamená "zavolaný von" alebo "zhromaždenie".

Slovo "cirkev" nemalo nikdy medzi Grékmi žiadny náboženský význam. Používalo sa na označenie akejkoľvek skupiny ľudí zhromaždenej za akýmkoľvek účelom. Nič v slove nenaznačuje o akú skupinu ludí sa jedná. Mohlo to byť náboženské stretnutie, politické zhromaždenie, alebo neorganizovaný zmätok tak ako v Efeze (Sk.19:32,39,41, 7:38). To že bolo zhromaždenie náboženské musí vyplývač z kontextu. Okolnosti určujú či sa jedná v texte o cirkev Božiu, alebo cirkev ľudí.

Prvýkrát sa slovo "cirkev" objavuje v Biblii v Matúšovi 16:18, kedy Ježiš povedal, "...na tej skale si postavím cirkev..." To znamená, že zhromaždí svoj ľud dokopy takým spôsobom, že sa budú líšiť od ľudí vo svete.

V Mojžišovej dobe bol Boží ľud Jeho cirkev (zhromaždenie) na tú určenú dobu, "Ten bol vtedy v zhromaždení ľudu na púšti prostredníkom medzi anjelom, ktorý k nemu hovoril na vrchu Sínaj, a našimi otcami." (Sk.7:38) Mali Starý Zákon ako svoj zákon. Takým istým spôsobom sú ľudia patriaci Bohu v čase Nového Zákona Jeho Cirkvou. My máme ako náš zákon Nový Zákon.

Podľa toho čo práve bolo povedané je Kristova cirkev tvorená ľudmi, ktorí poslúchajú učenie Boha v evanjeliu, aby sa stali Jeho telom, Jeho cirkvou. Pavel napísal, "A všetko Mu poddal pod nohy. Jeho však, ako hlavu nad všetkým, dal cirkvi, ktorá je Jeho telom, plnosťou toho, ktorý napĺňa všetko vo všetkom. (Ef.1:22-23) Bez pochybností sú Jeho cirkvou iba tí ľudia, ktorí sa podriadia Jeho vôli.
Cirkev nie je zhromaždená vo fyzickom zmysle ako to bolo v čase Mojžiša. Tí, ktorí patria Kristovi sú povolaní a zhromaždení v duchovnom význame. Sú povolaní z hriechu tohto sveta, aby nasledovali učenie Krista. "Vy však ste vyvolený rod, kráľovské kňažstvo, jeho vlastný svätý národ, aby ste zvestovali veľké skutky toho, ktorý vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla." (1Pet.2:9)


Slová použité na opísanie cirkvi.

"Cirkev" nie je jediné slovo, ktoré opisuje Boží ľud v čase Nového Zákona. Môže byť pomenovaná "kráľovstvo", "stádo", "dom", "chrám", "telo" alebo "rodina". Každý z týchto výrazov opisuje určitú črtu cirkvi. Môžeme to znázorniť týmto spôsobom. Muž môže byť manžel, otec, brat a strýko. Ako ho nazveme záleží na vzťahu o ktorom sa hovorí. To isté platí aj o cirkvi. Ak sa na cirkev dívame z pohľadu jej vlády, je to "kráľovstvo". Je to absolútna monarchia, kde všetka moc patrí Kristovi ako jej Kráľovi. Ak o cirkvi hovoríme z pohľadu jej organizovania, je to "telo". Je spojené s našim ľudským telom hlavou, ktorou je Kristus. Každá čast tela je vedená a dostáva príkazy od hlavy. Ak sa na cirkev pozeráme z pohľadu jej vzťahu k svetu, označuje sa ako "cirkev". Znamená to, že ľudia v cirkvi sú zhromaždení, zavolaní von a oddelení zo sveta. V 1Pet.2:9 je to vyjadrené týmito slovami "Vy však ste vyvolený rod, kráľovské kňažstvo, jeho vlastný svätý národ..."
Dôležitý je tiež spôsob, ktorým sú ľudia povolaní, aby boli Božou cirkvou. Pavol napísal, "...že si vás Boh vyvolil ako prvotinu na spásu v posvätení Ducha a vierou v pravdu. Na to vás aj povolal naším evanjeliom, aby ste získali slávu nášho Pána Ježiša Krista." (2Tes.2:13-14) Boh povoláva všetkých ľudí skrze evanjelium. Evanjelium volá k poslušnosti ľudí a tí, ktorí poslúchajú evanjelium sa stanú častou Jeho Cirkvi.


Univerzálne a lokálne použitie slova cirkev.

"Cirkev" v Novom Zákone znamená zhromaždiť dvoma rôznymi spôsobmi. Vo všeobecnom význame to znamená všetkých spasených vo svete. Nemusí sa jednať o fyzické zhromaždenie. Rodina človeka je jeho rodinou, či sú, alebo nie sú jednotliví členovia rodiny spolu zhromaždení. V Kolosanoch 1:18 sa slovo "cirkev" používa v tomto všeobecnom význame: "On je hlavou tela, cirkvi." Kristus je hlavou všetkých lokálnych cirkví v celom svete.

"Cirkev" sa tiež používa vzhľadom na geografické ohraničenie. Skutky 8:1 hovoria: "cirkev v Jeruzaleme". V tomto prípade slovo "cirkev" znamená ľudí patriacich Bohu na určitom území, v Jeruzaleme. Ak by sme hovorili o cirkvi v Banskej Bystrici, alebo Bratislave, používame slovo cirkev v miestnom lokálnom význame pre presne stanovenú oblasť.


II. Ako môžem poznať, ktorá cirkev je cirkev ako ju máme opísanú v Novom Zákone?

Nájdite opis v Novom Zákone.

Ako môžeme poznať ktorá cirkev je cirkev Nového Zákona? Každý by sa mal zaujímať o odpoveď na túto otázku. Začnime prirovnaním. Predstavte si, že máte ísť na stanicu a stretnúť tam človeka, ktorého ste nikdy predtým nevideli. Niekto vám musí poskytnúť opis tej osoby, aby ste ju mohli poznať. Povedia vám, že má 170 centimetrov, modré oči, svetlé vlasy, fúzy a v ruke palicu. V dave môže byt mnoho mužov 170 centimetrov vysokých, tak budete hľadať ďalšie znaky. Ak v dave nájdete jedného muža so všetkými znakmi, budete vedieť, že ste našli toho správneho muža. Boh opísal znaky Jeho cirkvi v Biblii. Ak dnes hľadáme túto cirkev, mali by sme hľadať znaky, ktoré mala cirkev v Novom Zákone.


Proroctvá Starého Zákona

Ešte predtým ako cirkev vznikla, boli proroctvá, ktoré dávajú niekoľko znakov pre jej identifikáciu. V Izaiášovi 2:2-3 sa hovorí o čase a mieste, kde má vzniknúť a ľudí, ktorí v nej budú. "V posledných dňoch pevne bude stáť vrch domu Hospodinovho na vrchole hôr, vyvýšený bude nad pahorky. Pohrnú sa k nemu všetky národy a poputujú mnohé kmene a povedia: Poďte, vystúpme na vrch Hospodinov k domu Boha Jákobovho. On nás bude učiť svojim cestám, aby sme chodili po Jeho chodníkoch. Lebo zo Siona vyjde naučenie a slovo Hospodinovo z Jeruzalema."
"V posledných dňoch" neznamená úplný koniec času. List Hebrejom hovorí vo veršoch 1:1-1 "V posledných dňoch k nám prehovoril v Synovi..." Aj pisatelia Nového Zákona žili v posledných dňoch.

Izaiáš tiež hovorí, že "sa k nemu pohrnú všetky národy" Cirkev nemá žiadne geografické, alebo etnické hranice. Pán ustanovil jednu Cirkev pre všetkých ľudí. Učenie, ktoré malo viesť ľudí malo vyjsť z Jeruzalema. Každá Cirkev, ktorá vznikla v akomkoľvek inom čase, alebo mieste nemôže byť Cirkev Nového Zákona.


Čo nám hovoria skutky druhá kapitola?

Skutky 2 zaznamenávajú vyplnenie týchto proroctiev na deň Letníc (verš 1). Duch Svätý zostúpil na apoštolov (v.4), v Jeruzaleme (v.5), v "posledných dňoch" (v.17) Všetko čo bolo prorokované ohľadom vzniku Cirkvi sa naplnilo v tom dni v Sk.2 a Cirkev bola ustanovená.

Nájdite organizačnú charakteristiku cirkví v Novom Zákone

Ak chceme nájsť novozákonnú cirkev musíme hľadať cirkev, ktorá má tú istú organizačnú charakteristiku. Cirkev v Novom Zákone mala jednu hlavu - Krista, "A všetko Mu poddal pod nohy. Jeho však, ako hlavu nad všetkým, dal cirkvi, ktorá je Jeho telom, plnosťou toho, ktorý napĺňa všetko vo všetkom." (Ef.1:22-23)
Na zemi nie je žiadna hlava Cirkvi. Medzi jednotlivými cirkvami na rôznych miestach nie sú v Pánovej cirkvi žiadne hierarchické stupne ani prepojenia. Boh zamýšľal každú cirkev v danom mieste ako samostatný celok, ktorý nezávisí na ostatných cirkevných zhromaždeniach. Na jednom mieste, alebo v meste môže byť viac cirkevných zborov, ale nie je medzi nimi žiadna organizačná prepojenosť. V jednotlivých cirkevných zboroch boli starší (Sk.14:23,20:17, Fil.1:1), ale každý zbor si ustanovoval vlastných starších, nazývaných tiež biskupmi. Museli pritom spĺňať požiadavky určené v 1Tim.3:1-7 a Tit.1:5-9.


Nájdite spôsob akým oslavovali cirkvi v Novom Zákone Boha na Bohoslužbe.

Nový zákon hovorí o piatich charakteristikách Bohoslužby cirkví v Novom Zákone:
1. Učenie (lekcia, kázeň): Sk.2:42, Sk.20:7
2. Pánova večera: 1Kor.11:23-29, Sk.2:42, 20:7, Mat.26:26-29
3. Modlitby: Sk.2:42, Ef.1:16-17, 3:14
4. Spev: Ef.5:19, Kol.3:16
5. Zbierka: 1Kor.16:1-2

Pri hľadaní Cirkvi tak ako máme príklad v Novom Zákone by sme teda mali sledovať uvedené charakteristiky. Správne miesto (Jeruzalem), správny čas (prvé storočie), správna organizovanosť (Kristus ako jediná hlava a nezávislosť cirkevných zborov), ako aj spôsob vedenia Bohoslužby a života kresťanov podľa príkladu Nového Zákona.

Tak ako na stanici nájdeme osobu, ktorú hľadáme porovnávaním charakteristík so skutočnosťou, tak aj porovnávaním toho čo hovorí Nový Zákon a skutočnosti poznáme Cirkev, takú akú ju založil Ježiš a ktorej je Hlavou.