Všeobecné princípy štúdia Biblie

(preložené a doplnené podľa 7 a 8 lekcie knihy „Ako efektívne študovať Bibliu“, J.J. Turner)

 

Keď Filip pribehol, počul, ako číta proroka Izaiáša, a spýtal sa: Či aj rozumieš, čo čítaš? Odpovedal mu: Akože by som rozumel, ak mi len niekto nevysvetlí? Potom prosil Filipa, aby vyšiel (na voz) a prisadol k nemu.

Sk 8:30 - Sk 8:31

 

Ako môžem rozumieť Písmu? Túto otázku sa často pýtajú ľudia, ktorí túžia študovať Bibliu. Mnohí však nepochopia to čo pochopil etiópsky eunuch a to je, že potrebujeme niekoho, kto nám pri počiatku štúdia pomôže. Je dobrý a zlý spôsob robiť väčšinu vecí a štúdium Biblie nie je výnimkou.

 

Ako dobrí študenti Biblie by sme mali poznať základné princípy štúdia. Dajú nám vodítko pre pochopenie textu Biblie. Musím rýchlo dodať, že sa nesnažíme vtesnať Bibliu do pravidiel, ale snažíme sa uplatniť pravidlá zdravého rozumu, aby nás viedli úspešným štúdiom Biblie.

 

Študujte pozorne tieto vodítka pri štúdiu Biblie. Mali by sa stať časťou vášho premýšľania pri vašom štúdiu.

 

 

Vodítka pre pozadie textu

 

Základné pomôcky k informáciám pozadia textu. Pomôžu pripraviť cestu dobrému štúdiu textu.

 

 1. Keď začnete študovať knihu, alebo časť textu Biblie nezabudnite sa opýtať otázku: Kto je autorom?

 

Odpoveď väčšinou nájdeme v danej knihe, liste. Napríklad 1Pet.1:1. Na druhej strane list Hebrejom neobsahuje meno autora. V takomto prípade musíme urobiť ďalší výskum ohľadom autorstva knihy. Aj keď nezistíme meno autora vždy musíme pamätať na skutočnosť, že kniha je inšpirovaná Bohom.

 

 1. Potom sa opýtajte: Aké obdobie histórie kniha pokrýva?

 

V prípade Nového Zákona je odpoveď pomerne jednoduchá, pretože bol napísaný v prvom storočí. Určiť presný dátum je ťažké. Pre niektoré listy je to jednoduchšie ako pre iné.

 

Kniha Jóba je jednoduchšie pochopiteľná ak si uvedomíme, že žil približne v čase Abraháma. Kniha sudcov pokrýva 450 rokov života Izraela v zasľúbenej krajine.

 

 1. Aké boli sociálne, ekonomické a náboženské pomery v danom čase, v danej lokalite?

 

 1. Prečo bola kniha napísaná?

 

Toto je pravdepodobne najdôležitejšia otázka zo všetkých. Odpoveď na ňu určí čo Vám daná kniha, list dá. V niektorých knihách je odpoveď jednoduchšia (1.J.5:13, J.20:30-31, Luk.1:1-4, Zj.1:1, Jud.3), v iných ťažšia. Vyžaduje si to čas zachytiť tému danej knihy. Je potrebné čítať text viackrát.

 1. Komu bola kniha písaná?

 

Je písaná cirkvi ako Gal., Kol., Tes.? Alebo jednotlivcom ako Tim., Titus, Philemon?

 

 1. Aký má súvis kniha s ostatnými knihami Biblie?

 

Napríklad 2Pet. a Jud. Sa zaoberajú falošnými učiteľmi. Koloským a 1Ján gnosticizmom. Jakub, 1Pet. a Zjavenie prenasledovaním ...

 

 1. Ako môžem získať čo najviac so štúdia?

 

Táto otázka je individuálna a pomôže vám pripraviť si osobný plán štúdia Biblie. Je to myslenie pred začatím štúdia, ktoré je najpodstatnejšie. Postoj je najdôležitejší.

 

 1. Čo už o danom verši viem?

 

Čo o ňom povedali iní? Aké mám m nemu otázky? Tieto odpovede sú dôležité, aby ste začali štúdium správnym spôsobom. (Vždy začnite študovať text tak ako by ste ho čítali prvýkrát a objavíte čo vám predtým mohlo uniknúť.)

 

 1. Aké iné zdroje mám, aby som lepšie pochopil danú knihu?

 

Tieto otázky pomôžu pripraviť sa na štúdium zozbieraním potrebných materiálov, ktoré budete potrebovať.

 

Tieto otázky by ste si mali zodpovedať predtým ako začnete samotné kritické, hĺbkové štúdium textu.

 

 

Vodítka pre štúdium samotného textu

 

Usiluj sa postaviť pred Boha ako osvedčený, ako pracovník, ktorý sa nepotrebuje hanbiť a správne podáva slovo pravdy.

2Tim 2:15

 

 1. Nikdy nezabúdajte pri štúdiu Písma, že čítate Božie Slovo. (2Tim.3:15-17)
 2. Modlite sa za múdrosť a otvorenú myseľ, aby ste rozumeli Písmu. (Jak.1:5)
 3. Ako čítate pasáž pamätajte, že je LEN JEDNA správna interpretácia verša. (2Pet.1:20)
 4. Aj keď je len jedna správna interpretácia môže byť niekoľko aplikácií.
 5. Pri štúdiu verša Písma sa musíte snažiť pochopiť slová a myseľ autora. (2Tim.2:7)
 6. Nechcite neprirodzene vynútiť interpretáciu verša, alebo slova textu. (2Pet.3:16)
 7. Pamätajte, že je obrovský rozdiel medzi tým čo verš hovorí a čo človek hovorí o danom verši. (1Tim.1:7)
 8. Nikdy neinterpretujte jeden verš Písma tak, že je v protiklade s iným jasným veršom Písma. (2Tim.2:15, Sk.17:11)
 9. Neprekrúcajte Písmo, aby zapadalo vašim predstavám. (2Tim.4:3)
 10. Nevytvorte si učenie, alebo presvedčenie pokiaľ nepreskúmate čo na danú tému hovorí celá Biblia. (J.5:39)
 11. Priznajte, že sú obtiažne pasáže Biblie. (2Pet.3:16)
 12. Buďte si istí, že ste pochopili hlavný štýl pasáže (historické udalosti, žalm, proroctvo, učenie...) (Luk.24:44)
 13. Prečítajte si text vo viacerých prekladoch. (Luk.23:38)
 14. Nikdy, nikdy nevyberajte text z jeho kontextu. (2Tim.2:15)
 15. Určite či existujú paralélne verše k študovanému veršu knihy. (Sk.13:35)
 16. Určite či je text doslovný, alebo obrazný. (Mat.13:10)
 17. Študujte pôvodný význam slova ako ho používa každý pisateľ Písma. (Mat.1:23)
 18. Dávajte si pozor na to či je text písaný kurzívou, alebo je v zátvorke. Kurzívou sú doplnené slová prekladateľmi, aby dali jasnejší význam vete. V zátvorkách sú časti Písma, ktoré nie sú v niektorých rukopisoch.
 19. Všímajte si spojovacie slová – a, ale, ak, preto, a tak, a preto, keď, pokiaľ. (Mat.5:18)
 20. Tie isté pravidlá, ktoré aplikujeme pre interpretáciu iných kníh sú dôležité pre správnu interpretáciu Biblie.
 21. Dajte si pozor na gramatiku vety, alebo textu.

 

 

Záver

 

V tejto lekcii sme ukázali pomôcky pri štúdiu Biblie. Táto lekcia osobitne zdôraznila potrebu správneho podávania Slova. Štúdiom a aplikáciou týchto princípov by ste mali byť lepším študentom Božieho Slova. Dobré štúdium Biblie vyžaduje prácu. Aby ste to robili správne nesmiete hľadať skratky. Úloha správne podávať Slovo pravdy vyžaduje vašu najlepšiu snahu.  Nájdete poklady v Božom Slove ak ho budete študovať správne.

 

Dovtedy, keď budete študovať ťažšie pasáže, pamätajte na slová Marka Twaina: „Mnoho ľudí sa trápi pre Písma, ktoré sú mysteriózne a ťažko pochopiteľné. Ja sa najviac trápim pre tie ktorým rozumiem.“

 

 


Otázky:

 

 1. Akú časť pasáže Starého Zákona eunuch čítal?
 2. Prečo nerozumel Písmu?
 3. Prečo potrebujeme pomoc v pochopení Písma?
 4. Prečo si niektorí ľudia myslia, že nemôžu porozumieť Biblii? Ako by ste odpovedali človeku, ktorý to tvrdí?
 5. Prečo je dôležité poznať pozadie knihy?
 6. Aké máme zdroje pre poznanie pozadia? Aké používate vy?
 7. Prečo je dôležité určiť prečo bola kniha napísaná?
 8. Ako môžete najlepšie pochopiť prečo bola kniha napísaná?
 9. Prečo musíme stále pamätať na to, že študujeme Božie Slovo?
 10. Aká je úloha modlitby pri štúdiu?
 11. Koľko správnych interpretácií verša existuje?
 12. Aký je rozdiel medzi interpretáciou a aplikáciou?
 13. Prečo si niektorí ľudia mýlia komentáre ľudí so skutočnými veršami Biblie?
 14. Protirečí si Biblia? Uveďte príklady, ktoré často ľudia považujú za protirečenia.
 15. Uveďte príklad ako ľudia prekrútia Bibliu, aby spadala do ich vytvorených myšlienok.
 16. Prečo je dobré čítať text vo viacerých prekladoch? Ktorý preklad používate?
 17.  Prečo je kontext veľmi dôležitý? Uveďte príklad použitia verša mimo kontext.
 18. Ako sa ľudia dostanú do omylu neporozumením, že sa jedná o obraznú reč?
 19. Prečo je pôvodný význam slova dôležitý? Máte grécky slovník?
 20. Ako pomáha gramatika študentovi Biblie?
 21. Ktoré vodítko považujete za najdôležitejšie?
 22. Napadli vás ďalšie vodítka, ktoré môžu pomôcť pri štúdiu Biblie ostatným?