Pomôcky správneho štúdia Biblie


1. Kto hovorí
Je to dôležité hlavne pri uvažovaní o texte opisujúcom historickú udalosť. Presvedčte sa, že poznáte toho, kto hovorí (alebo píše) slová, ktoré čítate.

2. Komu sú slová určené
Niekedy sú verše adresované určitej skupine alebo konkrétnym osobám, čo môže ovplyvniť ich aplikáciu. Presvedčte sa, že viete, komu sa verš prihovára.

3. Pochopte verš v kontexte
Vybratie určitého úseku z kontextu vedie takmer určite k nesprávnej aplikácii verša. Pamätajte, že kontext znamená bezprostredný kontext, v ktorom sa verš nachádza, ďalej celkový kontext kapitoly, knihy a celej Biblie, práve tak ako aj historický kontext.

4. Preštudujte si všetko o danej biblickej téme
Pravda je to, čo sa hovorí na danú tému v kontexte celej Biblie. Prečítajte si a pozorne preštudujte všetko, čo sa hovorí k danej téme skôr ako prijmete konečné závery.


5. Pamätaje na literárny útvar, ktorý čítate
Biblia je jedinečná kniha napísaná približne 40 autormi v ktorej nájdeme historické knihy, žalmy, básnické útvary, príslovia, proroctvá, listy adresované jednotlivcom aj skupinám. Nezabúdajme akú knihu čítate. K štúdiu žalmov nemôžeme pristupovať rovnako ako k štúdiu historickej knihy. Biblia je jedinečná svojou rôznorodosťou štýlov písania a súčasne jednotou posolstva, ktoré nám dáva.


6. Rešpektujte to, ak Biblia o niečom nehovorí
Ked Boh nehovoril na určitú tému, my nemôžeme o nej hovoriť za Neho. My nemáme autoritu pridávať čokoľvek k Božiemu Slovu, ak Boh o tom sám nič nepovedal.

7. Študuj s túžbou poslúchnuť
Ak mojim cieľom nie je poslúchať Boha, potom ma pravdepodobne štúdium Biblie zvedie k niektorým chybným záverom. Dobré štúdium Biblie sa vždy dá použiť v našom živote. Boh pozná človeka a vie čo je pre neho najlepšie a ako môže mať plnohodnotný a krásny život, život s Bohom. Hovorí o tom v Biblii - poslúchnime Boha!

2 zásady na záver: