Lekcia 1: Správne podávať Slovo pravdy.
(Biblický kurz, spracoval John. M. Hurt)


Správne podávať Slovo

Biblia sa skladá z dvoch hlavných častí, Starého Zákona, ktorý má 39 kníh a Nového Zákona, ktorý obsahuje 27 kníh. Spolu týchto 66 kníh napísalo okolo štyridsať rôznych autorov. Mnoho z kníh napísali ľudia, ktorí od seba žili na veľmi vzdialených častiach sveta, ktorí hovorili inými jazykmi a ktorí písali v rozmedzí okolo 1500 rokov a aj pri tom všetkom písali všetci v dokonalej harmónii a jednote čo je dôkazom nad všetky pochybnosti, že boli nadprirodzene vedení Bohom. V tejto lekcii sa budeme zaoberať tým ako správne aplikovať tieto úžasné knihy do našich životov.
V 2 liste Timotejovi 2:15 Biblia hovorí: "Usiluj sa osvedčit pred Bohom ako pracovník, ktorý sa nemá za čo hanbit, ktorý správne podáva Slovo pravdy." Tieto slová jasne naznačujú dôležitý princíp na správne pochopenie Biblie a to, že musíme správne podávať (v gréčtine orthotomeo - urobiť presné rozdelenie) a rozlišovať medzi zákonmi a nariadeniami Boha, ktoré Boh ľuďom dal v rôznych vekoch a zákonmi, ktoré máme dodržiavať my v tomto veku Nového Zákona.


Ilustrácia

Aby sme ilustrovali tento fakt, je ľahké uvedomiť si, že nemáme príkaz, aby sme stavali koráb z góferového dreva (1M.6:14) iba preto, že to raz Boh povedal Noáchovi. Každý rozumie, že aj keď to niekedy bol príkaz Boha, nevzťahuje sa na ľudí v tomto veku a Boh nikdy nechcel pre ľudí všetkých vekov, aby tento príkaz dodržiavali. Je napísaný v Biblii jednoducho preto, aby sme mali historické informácie o tom ako Boh viedol ľudí predtým ako prišiel vek Nového Zákona a aby nám to bolo príkladom a povzbudením v našej viere.
Môžeme nájsť nespočetne veľa podobných príkladov, napríklad keď Izraelcom Boh prikázal, aby krvou potreli dveraje svojich domov (2M.12:7), alebo keď ľudom v Starom Zákone bolo prikázané obetovať zvieratá ako spaľované obete Bohu (4M.28:1-6). Aj občasný študent Biblie chápe, že tieto prikázania Boha nikdy neboli zamýšľané pre nás, aby sme ich dodržiavali my, ale aby sme mali informácie ako Boh narábal s ľuďmi pred Kristom a pred príchodom lepšej zmluvy, novej zmluvy - Nového Zákona (Rim.15:4). Cieľom tejto lekcie je naučiť sa, ktoré časti Biblie sú historické záznamy zákona a udalostí minulých vekov a ktoré sa týkajú bezprostredne nás, aby sme ich dodržiavali v tomto veku Nového Zákona.


Zmysel Starého Zákona (testamentu).

Slovo "testament" pochádza z gréckeho slova, ktoré znamená "vôľa, alebo zmluva". Starý Zákon sa tak volá preto, že sa zaoberá prvou alebo "starou" zmluvou, ktorú uzavrel Boh s ľuďmi. Táto "stará" zmluva, ktorá prišla skrze Mojžiša a bola spravená s Izraelom na vrchu Sínaj bola prvá z dvoch veľkých zmlúv alebo testamentov, ktoré Boh dal ľuďom (Heb.8:6-13). V každej z týchto zmlúv dal Boh ľuďom určité zákony, aby sa dodržiavali a naopak zasľúbil svoju pomoc a ochranu tým, ktorí budú verný zmluve. Tento prvý, alebo Starý Zákon sa naplnil smrťou Krista, kedy ho Kristus naplnil a "odstránil" a nahradil ho druhou veľkou zmluvou, Novým Zákonom (Kol.2:14, Heb.9:15).
V liste Hebrejom 8:7 čítame, "Veď keby prvá bola bývala bez chyby, nebolo by sa hľadalo miesto pre druhú."A znovu v kapitole 10:9 autor dodáva, "Ruší prvé, aby ustanovil druhé." Starý Zákon, alebo prvá zmluva bola urobená skôr s národom ako s celým svetom, nebola urobená so všetkými národmi tak ako je to s Novým Zákonom, alebo druhou zmluvou pod ktorou žijeme dnes my, ale Starý Zákon bol zmluvou medzi Bohom a Izraelom (židovským národom) (5M.5:1-3). Boží zákon Izrealu bol daný prostredníctvom Mojžiša na vrchu Sínaj (tiež nazývaný Chóreb) a obsahoval nielen desať Božích prikázaní, ale tiež detailné informácie o obetovaní zvierat, spaľovaných obetiach a množstve ďalších vecí, ktoré ako neskôr uvidíme, nie sú požadované od nás v čase Nového Zákona. V Starom Zákone Boh považoval určité zvieratá za "nečisté" a preto ich zakázal jesť ľuďom v tom čase. Napríklad dve takéto zvieratá boli zajac a ošípaná (3M.11:1-8).
Starozákonné knihy tiež dávajú stručný prehľad vzťahu Boha a ľudí pred Mojžišovým Zákonom. Počas tohto času od stvorenia Adama a Evy až po 10 Božích prikázaní na vrchu Sínaj nemal Boh s ľuďmi písomný zákon, ale riadil ich individuálne prostredníctvom hláv rodín. Tieto hlavy rodín boli známe ako "patriarchovia" čo znamená "otcovia" a preto sa tomuto veku často hovorí aj vek patriarchov. O tomto období mimo stručného záznamu v prvej Mojžišovej knihe nemáme veľa informácií. Veľká časť zvyšku Starého Zákona je venovaná Mojžišovmu obdobiu a prvej veľkej zmluve danej Bohom skrze Mojžiša na vrchu Sínaj. Táto zmluva mala trvať po príchod Krista, až kým nám mal On dať Jeho novú vôľu pre vek krestansťva v ktorom žijeme my teraz (Gal.3:19,16).


Zmysel Nového Zákona.

Nový Zákon, alebo Nová Zmluva je zjavením Božej vôle človeku. Pokým Starý Zákon Mojžiša bol určený len pre Židov, Nový Zákon prišiel skrze Božieho Syna, Ježiša Krista a je určený všetkým ľuďom všade na svete (5M.5:1-3, Marek16:15-16, Heb.12:24 a 8:6). Často sa mu hovorí jednoducho ako "evanjelium" a neposlúchnuť evanjelium znamená byť večne stratený (2Tes.1:7-9).
V Novom Zákone nie sú požiadavky Boha také isté ako v Starom Zákone Mojžiša. Tak ako raz Boh povedal Noáchovi, aby postavil archu z dreva, ale dnes to od ľudí nepožaduje, tak isto raz Boh požadoval od Židov, ktorí žili pred príchodom Krista, aby dodržiavali Starý Zákon, ale teraz tento Zákon a Zmluvu naplnil a nahradil lepšou zmluvou s lepšími zasľúbeniami (Heb.8:6). Táto zmena zmluvy bola tiež naplnením proroctva, ktoré nájdeme v Jeremiášovi 31:31-34. Nový Zákon, alebo nová Božia vôľa vstúpila do platnosti, ked Ježiš umrel na kríži, lebo v Hebrejoch 9:15-17 čítame "A preto je prostredníkom novej zmluvy...Tam kde je závet, musí sa dokázať smrť závetcu. Závet je neplatný, kým žije ten, čo ho urobil." Z tohto sa dozvedáme, že Nový Zákon nenadobudol platnosť kým Ježiš neumrel na kríži. To tiež vysvetľuje prečo Ježiš učil svojich učeníkov dodržiavať Starý Zákon Mojžiša, kým verejne pôsobil, nakoľko bol Starý Zákon ešte stále v platnosti až pokiaľ Ježiš nezomrel a spečatil Nový Zákon vlastnou krvou. Aj Kristus sa sám narodil a žil v čase platnosti Mojžišovho zákona (Gal.4:4).
Po smrti Krista však ani jeden z inšpirovaných autorov nikdy neučil, že ľudia majú dodržiavať Starý Zákon ako Boží zákon pre tento vek.
Od kríža smerom dopredu je to vždy Nový Zákon, ktorý máme dodržiavať a nie Starý Zákon s obeťami zvierat a spaľovanými obeťami. Ani princípy desiatich Božích prikázaní nemáme dnes nasledovať pretože ich Boh dal Židom počas prvej zmluvy. Mojžišov zákon, ktorý tieto prikázania obsahuje bol zrušený a odstránený (Ef.2:15). Dôvod prečo máme tieto princípy dodržiavať dnes je, že všetko učenie desiatich prikázaní s výnimkou "pamätaj na deň sviatočného odpočinku..." bolo znovu prikázané ako čast Nového Zákona evanjelia Ježiša Krista.
Sabat v Starom Zákone, ktorý bol vždy v sobotu, nie v nedeľu, nebol zopakovaný ako súčasť evanjelia Krista. Učeníci sa namiesto toho mali stretávať"prvý deň v týždni" t.j. v nedeľu (Sk.20:7, 1Kor.16:1-2)


Čo to znamená pre nás.

Písmo, ktoré sme študovali v tejto lekcii má pre nás veľkú cenu v tom, že nám budú oveľa jasnejšie všetky ostatné učenia Biblie. Mnoho otázok, ktoré robia úprimným študentom Biblie tažkosti je ľahko vyriešených, keď si uvedomíme, že dnes nežijeme pod Starým Zákonom a jeho učením. To však neznamená, že by sme nemali veriť v to, čo je v Starom Zákone napísané ako vôľa Boha pre ľudí v tom veku, alebo, že by sme ho mali rešpektovať menej ako Nový Zákon. Starý aj Nový Zákon sú oba inšpirované Bohom a preto si zasluhujú náš najväčší rešpekt a pozornosť. Tak ako univerzitný študent verí, že fakty, ktoré sa naučil na strednej škole sú pravdivé, aj keď už viac nepodlieha autorite stredoškolských učiteľov, tak isto aj my máme veriť a rešpektovať učenie Starého Zákona, aj keď už nie sme pod autoritou Starého Zákona.
Starý Zákon by sme mali pozorne študovať, aby sme poznali ako Boh odmieňa poslušných a verných a trestá neposlušných v každom veku. Pavol o tom hovorí, "Veď čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme trpezlivosťou a potešovaním z Písem mali nádej." (Rim.15:4)
Ako budeme dodržiavať učenie evanjelia Nového Zákona Ježiša Krista pamätajme si tieto veľké lekcie a poučenia Starého Zákona a snažme sa vždy žiť bližšie pri Bohu v budúcnosti oproti minulosti.


Pár otázok na záver

Ako uzavrieme túto lekciu o "správnom podávaní Slova" ostáva všimnúť si pár otázok, ktoré si zaslúžia pozornosť. Už sme si povedali, že Nový Zákon nenadobudol platnosť, až pokiaľ Kristus neumrel na kríži (Heb.9:15-17). To znamená, že pokiaľ Kristus neumrel stále bol v platnosti Starý Zákon. Teraz sa pozrieme na pár otázok, ktoré sa týkajú tohto faktu a ktoré občas spôsobujú študentom Biblie problémy.


1. A čo zločinec na kríži? (Luk.23:39-43)

Niektorí ľudia sú zmätení a myslia si, že nie je od nás vyžadované dodržiavať určité jasné prikázania Nového Zákona, pretože nemôžu nájsť kde ich zachoval zločinec na kríži, aby bol spasený. Z toho čo sme si povedali je však jasné, že zločinec na kríži žil pred smrťou Krista a tak ešte nebol v platnosti Nový Zákon. My všetci dnes však žijeme pod Novým Zákonom a preto musíme dodržiavať učenie Nového Zákona. Ak v tom zlyháme, tak potvrdzujeme, že v skutočnosti Krista nemilujeme, pretože Ježiš povedal, "Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo..." (J.14:23) Musíme si tiež všimnúť, že veľké prikázanie (Mar.16:15-16) nebolo dané až kým Kristus nebol vzkriesený.


2. A čo Dávid?

Ďalšia podobná otázka vyvstáva v spojení so spôsobom konania bohoslužby v Novom Zákone. Nie je o nič správnejšie v tomto veku pristupovať k bohoslužbe podľa požiadaviek Starého Zákona ako postaviť koráb z dreva a očakávat, že budeme spasení iba preto, že tak raz urobil Noách.
Bohoslužba podľa Nového Zákona nezahrňuje všetky veci, ktoré raz boli praktizované v Starom Zákone. Obetovanie zvierat, spaľované obete a mnoho ďalších vecí, ktoré nájdeme v Starom Zákone nemajú svoje miesto v bohoslužbe podľa učenia Nového Zákona.
Dávid je niekedy citovaný ako oslavuje Boha spôsobom o akom sa v Novom Zákone nehovorí a preto sa z toho vyvodí záver, že tak môžeme robiť aj my. Musíme opät pripomenúť, že Dávid nežil v čase Nového Zákona ako žijeme my. Dávid robil mnoho vecí, ktoré my nemôžeme robiť podľa príkladu Nového Zákona. Aby sme sa páčili Bohu v tomto veku musíme hľadať autoritu pre všetko čo robíme a učíme v Novom Zákone.


Otázky:

Vyplňte prosím nasledujúce otázky.

1. V Biblii je: 66 kníh 56 kníh 40 kníh
2. Nový Zákon obsahuje: 23 kníh 29 kníh 27 kníh
3. Biblia bola napísaná približne: 60 autormi 40 autormi 20 autormi
4. "Testament" znamená: "vôľa alebo zmluva" "kniha" "hrozba"
5. Starý Zákon bol pre: pohanov Židov všetky národy
6. Sabat bol: prvý tretí siedmy deň týždňa (sobota)
7. Čo nebolo prikázané skôr ako Ježiš umrel na kríži zvieracie obete dodržiavanie sabatu veľké prikázanie
8. Vek Nového Zákona začal Ježišovým: narodením súdom smrťou
9. Mojžiš dostal desať prikázaní na vrchu: Sinaj Karmel Moriah
10. Zločinec na kríži žil v čase: Starého Zákona Nového Zákona ani jedného z nich

Starý alebo Nový:

1. V čase tohto zákona boli obetované zvieratá Starý zákon Nový zákon
2. Druhá zmluva Starý zákon Nový zákon
3. "zákon" daný skrze Mojžiša na vrchu Sínaj Starý zákon Nový zákon
4. učeníci sa stretávali prvý deň v týždni (t.j. v nedeľu) Starý zákon Nový zákon
5. zmluva platná dnes Starý zákon Nový zákon

Označte Písmo, ktoré hovorí:

1. ..."ZOMRELI STE ZÁKONU skrze telo Kristovo"...
Rim.1:16
Gal.5:18
Rim.7:4
2. ..."veď keby tá PRVÁ bola bývala bez chyby, nebolo by sa hľadalo miesto pre DRUHÚ."
Heb.8:7
3M.23:3
Sk.20:7
3. ..."Závet je neplatný, KÝM ŽIJE ten, čo ho urobil"...
Heb.12:24
Heb.9:17
Mar.16:16
4. ..."Ale ak vás vedie Duch, NIE STE POD ZÁKONOM"...
Gal.5:4
Rim.6:14
Gal.5:18
5. ..."Veď ja sa nehanbím za evanjelium, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu"...
2Tes.1:7-9
Heb.8:13
Rim.1:16

 

Meno a priezvisko: nemusíte vyplniť...
e-mail: