Lekcia 3: Stať sa kresťanom

Jedno z najnesprávnejšie používaných slov v našom jazyku je slovo "kresťan". Používa sa na pomenovanie skoro každého od verného člena cirkvi až po nepobožného, hoci morálneho muža, ktorý si za svoje najdôležitejšie
charakteristiky považuje skutočnosti, že sa stará o rodinu a nepodvádza svoju manželku. V dnešnej spoločnosti sú tisícky ľudí, ktorí sa považujú za kresťanov, ale nikdy si neuvedomili čo na túto dôležitú tému hovorí Biblia.

Ako sme si povedali v druhej lekcii, samotná viera v Krista automaticky nerobí človeka Božím dieťaťom, ale skôr nám dáva "moc stať sa Božími deťmi." (J.1:12) Ježiš povedal: "Nie každý, kto mi hovorí Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, čo plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach." (Mat.7:21) A znovu si môžeme pripomenúť popredných mužov zo Židov, ktorí "uverili v Neho, ale nepriznali sa k tomu pre farizejov, aby ich nevylúčili zo synagógy, lebo mali radšej ľudskú slávu ako Božiu." (J.12:42-43) Keďže v Biblii sa pomenovanie "kresťan" používa len vo vťahu k aktívnemu, poslušnému nasledovníkovi Krista, je zrejmé, že je potrebné viac ako len veriť, aby sa človek skutočne stal kresťanom. (Sk.11:26, 1Pet.4:16)

Ako budeme študovať túto lekciu musíme mať stále na mysli, že iba naše presvedčenie o vlastnom spasení ho ešte nerobí skutočnosťou. Aj keby celý svet hovoril, že sme kresťania, to samo o sebe ešte nie je pravým testom toho či nimi skutočne sme. Našim spasiteľom je Boh, nie ľudia a preto len On má právo povedať ako môžeme byť spasení a tak právom nosiť meno Jeho Syna.

Najjednoduchší spôsob ako odpovedať na otázku čo má človek urobiť, aby bol spasený a tak sa stal kresťanom je citovať niektoré z učení rôznych denominácií na túto tému. Cieľom týchto lekcií však nie je študovať tieto
denominačné učenia, pretože ľudské názory akokoľvek úprimne myslené podliehajú omylom. V otázkach náboženstva sa dokázali skutočne nedôveryhodné počas mnohých vekov (Mat.15:9). Jedinou skutočnou odpoveďou na túto veľkú otázku potom musí byť: "Čo skutočne hovorí sama Biblia, že človek musí urobť, aby bol spasený?" Ako budete študovať tieto lekcie je našou túžbou, aby ste prijímali len tie veci, ktoré môžete priamo čítať vo svojej vlastnej
Biblii.


Skutky poslušnosti

Jedným z najjasneších učení Biblie je, že sme spasení milosťou Boha a nie našou vlastnou osobnou cennosťou. Pavol povedal: "...Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval." (Ef.2:8-9) Ale ako sme si povedali v druhej lekcii neznamená to, že budeme spasení bez toho, aby sme poslúchali prikázania Boha, ktoré nám dal v evanjeliu. Boh vždy vyžadoval poslušnosť ako základ pre to, aby sme dostali dar spasenia a povedal, že v určený deň potrestá tých, ktorí tak nerobia. (2Tes.1:7-9) Tiež si pamätáme na Jakubove slová o skutkoch poslušnosti: "...človek je ospravedlnený zo skutkov a nie zo samotnej viery." (Jak.2:24)

Ak by nejaká firma ponúkla 100.000 korún tomu kto napíše najlepší list o jej produkte, nikto by si nemyslel, že si v skutočnosti tie peniaze zarobil tým, že napísal víťazný list. 100.000 korún by samozrejme ostalo stále darom, aj
keď bolo potrebné urobiť určité veci, pre to, aby bol výherca oprávnený dostať dar. Tým istým spôsobom je aj spasenie darom od Boha, aj keď musíme splniť nevyhnutné požiadavky pre to, aby sme dar dostali tým, že poslúchneme.


Božie príkazy evanjelia.

Ježiš povedal "Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania.", a znovu: "Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje Slovo..." (Ján 14:15, 23). Zlyhať v dodržiavaní prikázaní Nového Zákona potom znamená potvrdiť, že skutočne
Krista nemilujeme, bez ohľadu na to ako silne môžeme tvrdiť opak. Bez tejto lásky, ktorá vedie k poslušnosti je viera zbytočná. Pavol povedal: "...a keby som mal všetku vieru, tak, že by som hory prenášal, no lásky by som nemal, nič mi to neosoží." (1.Kor.13:2)

V tejto lekcii budeme spolu študovať 5 vecí, ktoré ako hovorí Nový Zákon musí človek urobiť, aby mu boli odpustené hriechy a aby sa tak stal kresťanom. Nech dá Boh každému z nás múdrosť odložiť bokom každý predsudok a predpojatú vieru o náboženstve a odvahu prijať iba čisté evanjelium Krista, neznehodnotené ľudskými názormi a tradíciami.

PRÍKLADY OBRÁTENIA

Skutky apoštolov sa často označujú aj ako "kniha obrátení", pretože opisujú ako boli v skutočnosti obrátení ľudia v čase Nového Zákona. Aj keď iné časti Biblie hovoria o Kristovi predtým ako zomrel a ustanovil svoju Novú Zmluvu, len Skutky apoštolov sú jedinou knihou ktorá obsahuje Bohom ustanovené príklady obrátenia pre tento vek Nového Zákona. V skutkoch sa dočítame o ôsmich samostatných príkladoch obrátenia, pričom všetky nasledujú ten istý
vzor. Tieto príklady sú pre zjednodušenie zobrazené v nasledujúcej tabuľke:

 

 
Počutie
Viera
Pokánie
Vyznanie
Krst
1. Deň letníc (Sk.2:36-42)
x
x
x
x
2. Samaritáni (Sk.8:4-12)
x
x
x
3. Eunuch (Sk.8:26-39)
x
x
x
x
4. Saul-Pavol (Sk.22:1-6 a 9:17-20)
x
x
5. Kornélius (Sk.10:25-48 a 11:12-14)
x
x
6. Lýdia (Sk.16:13-15)
x
x
7. Žalárnik vo Filipách (Sk.16:23-34)
x
x
x
8. Korinťania (Sk.18:4-11)
x
x
x
Zhrnutie
x
x
x
x
x

 

 

Z týchto príkladov sa dozvieme, čo v skutočnosti ľudia urobili, aby boli spasení v čase Nového Zákona a čo preto musíme urobiť dnes my, aby boli hriechy odpustené aj nám. Musíme tiež poznamenať, že pisateľ Skutkov sa nesnažil zaznamenať každú udalosť, ktorá sa odohrala pri každom obrátení. V niektorých prípadoch sú opísané niektoré skutky poslušnosti ako pokánie, alebo vyznanie (v grafe označené ako x), kým ostatné skutky opísané nie sú. Ale to neznamená, že sa v skutočnosti nestali. Nakoľko boli prikázaním od Boha a tak jasne časť skutkov poslušnosti, inšpirovaný autor nepovažoval za potrebné znovu a znovu opísať pri každom obrátení všetky skutky poslušnosti.
Keď sa pozrieme na zhrnutie všetkých zaznamenaných príkladov vidíme, že je päť nevyhnutných častí obrátenia:

1. počutie evanjelia
2. viera v Krista
3. pokánie z hriechov
4. vyznanie viery v Krista
5. byť v krste pochovaný na odpustenie hriechov

Všimnite si, že niektoré zo skutkov sú spomenuté v každom príklade obrátenia. V grafe sú označené len tie skutky, ktoré sú v každom príklade jednoznačne opísané. Aj keď pravdepodobne poznáte biblické príklady obrátenia, bude veľmi vhodné prečítať si ich znovu z vlastnej Biblie čo najskôr po dokončení lekcie.

Ostatné referencia z Písma

Okrem skutočných príkladov obrátenia máme mnoho ďalších veršov, ktoré nám hovoria čo musíme urobiť, aby sme boli spasení. Každý z piatich krokov pri obrátení je slovami spomenutí aj na iných miestach Písma:

I. POČUTIE EVANJELIA

Pavol povedal v Rim.10:14 "...Ako však uveria v toho, o ktorom nepočuli?" a znovu vo verši 17 píše: "Teda viera je z počutia, počutie však skrze slovo Kristovo." V Skutkoch 18:8 čítame: "...a mnohí Korinťania, ktorí počúvali, uverili a dávali sa krstiť." Ďalšie príbuzné verše sú: Mat.7:24-27, Luk.8:20-21, Mat.13:15.


II. VIERA

Keďže sme tejto téme venovali celú druhú lekciu spomenieme ju len krátko. Inšpirovaný pisateľ listu Hebrejom jej dôležitosť zdôraznil keď povedal: "Bez viery sa však nemožno zapáčiť. Lebo kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a že odmieňa tých, čo Ho hľadajú." Heb.11:6


III. POKÁNIE

Slovo "pokánie" je v gréčtine "metanoeo" čo doslovne znamená "rozmýšľať inak". Zdôrazňuje zmenu myslenia ohľadom hriechu, ktorá je tak definitívna, že spôsobí odpovedajúcu zmenu v konaní. Pokánie nie je iba oľutovanie
hriechu, pretože "...zármutok k pokániu podľa Božej vôle prináša spasenie..." 2Kor.7:10. Zahrňuje rozhodnutie odvrátiť sa od hriechu, ktoré v skutočnosti spôsobí toto odvrátenie v konaní. V Skutkoch 17:30 čítame: "Boh skončil s časom nevedomosti a teraz ľuďom hlása, aby všetci a všade činili pokánie." Sk.17:30 Ježiš povedal, "...ak sa nebudete kajať, všetci podobne zahyniete." Luk.13:3
Pozrite si tiež 2Pet.3:9, Luk.24:46-47, Luk.15:7.


IV. VYZNANIE

Biblia nám ďalej hovorí, že musíme vyznať Krista pred ľuďmi. Ježiš povedal, "Každého, kto mňa vyzná pred ĺuďmi, vyznám i ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach. Toho však, kto by ma zaprel pred ľuďmi, zapriem aj ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach." Mat.10:32-33 A znovu v Rim.10:10 Biblia hovorí: "Lebo srdcom sa verí na spravodlivosť, ale ústami sa vyznáva na spasenie." Biblický príklad vyznania je opísaný pri obrátení etiópskeho Eunucha. V Skutkoch 8:36-37 čítame: "I prehovoril Eunuch: Ajhľa voda! Čo mi prekáža dať sa pokrstiť? Filip mu povedal: Ak veríš z celého srdca, môže sa stať. A eunuch odpovedal: Verím, že Ježiš Kristus je Syn Boží." Toto "dobré vyznanie" je nielen povinnosť, ale privilégium pre všetkých, ktorí sa stanú kresťanmi (1Tim.6:13).


V. KRST

Nakoľko väčšina ľudí si uvedomuje dôležitosť štyroch už spomenutých skutkov venujeme zvyšok lekcie štúdiu poslednému veľkému kroku ako sa stať kresťanom - krstu.


PREČO BYŤ POKRSTENÝ?

V Skutkoch 10:48 čítame: "A prikázal, aby boli pokrstení v mene Ježiša Krista." Niektorí ľudia znevážili prikázanie Boha podobne ako Naamán odmietol prikázanie Boha, aby sa ponoril do Jordánu a bol tak vyliečený z malomocenstva (pozri.2Kr.5:1-14) Títo ľudia "uvažovali" podobne ako Naamán, že nie je "logické", aby voda bola nejakým spôsobom spojená so spasením a že je tak len otázkou osobnej preferencie či byť alebo nebyť pokrstený. Avšak fakt, ktorý nám musí byť jasný je, že hoci voda sama o sebe nemá moc spasiť je krst definitívnym a jasným prikázaním Boha a je preto pre spasenie tak isto nevyhnutný ako akékoľvek iné prikázanie Boha (Sk.10:48, J.14:21, Mat.7:21)

V Skutkoch 2:38 Peter hovorí: "Kajajte sa, KAŽDÝ Z VÁS NECH SA DÁ POKSTIŤ v mene Ježiša Krista NA ODPUSTENIE SVOJICH HRIECHOV, a prijmete dar Svätého Ducha." Ak je pre odpustenie hriechov potrebné pokánie, tak je takisto aj krst. (Porovnajte výrok "na odpustenie hriechov" s paralelnym prekladom z gréčtiny v Mat.26:28.) Ježiš povedal: "Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený." (Mar.16:16) Hoci môžeme byť stratení tým, že nemáme vieru, musíme mať VIERU A byť POKRSTENÍ, aby sme sa páčili Bohu.

Biblia nás učí, že sme ešte neurobili posledný krok, aby sme boli v Kristovi pokiaľ sme nie pokrstení podľa príkladu Písma. Pavol povedal: "Veď všetci, čo ste boli POKRSTENÍ V KRISTA, KRISTA STE SI OBLIEKLI." (Gal.3:27, pozri tiež 2Tim.2:10) Ježiš povedal: "Amen, amen, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z VODY a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho." (J.3:5) Aj keď Saul (Pavol) videl Krista na ceste do Damasku a modlil sa tri dni, nebol spasený až pokiaľ nebol pokrstený podľa príkazu Písma. Ananiáš, učiteľ poslaný Bohom k Pavlovi povedal: "A teraz čo váhaš? Vstaň, DAJ SA POKRSTIŤ, ZMY ZO SEBA SVOJE HRIECHY a vzývaj Jeho meno." (Sk.22:16)

Peter povedal: "... veľká Božia zhovievavosť vyčkávala za Nóachových dní, kým sa staval koráb, v ktorom sa zachránilo vodou iba málo - len osem duší. Ona je predobrazom KRSTU, KTORÝ TERAZ ZACHRAŇUJE AJ VÁS, nie však obmytím telesnej nečistoty, ale prosbou k Bohu o dobré svedomie skrze vzkriesenie Ježiša Krista..." (1Pet.3:20-21) Malé deti nepotrebujú byť krstené, pretože nie sú dosť staré, aby boli zodpovedné za svoje konanie a preto ani nie sú stratené (Mat.18:3, Ezekiel 18:20) V skutočnosti nie je možné byť pokrstený podľa príkladu Písma pokiaľ človek nemôže počuť o evanjeliu, veriť, kajať sa a vyznať vieru v Krista (Mat.28:19, Sk.8:35-38, Sk.2:38).


ČO JE KRST?

Moderný slovník definuje krst ako "pokropenie, alebo ponorenie do vody". Táto definícia je však pre určenie toho čo je krst o ktorom hovorí Nový Zákon nespoľahlivá nakoľko moderné slovníky definujú slová podľa toho v akom význame sa používajú dnes a nie význam v akom sa používali v biblických časoch. Aj keď niektoré náboženské skupiny nasledovali v uvažovaní príklad Naamána v tom, že nahradili biblický krst kropením a oblievaním, v celom Novom Zákone pre takéto počínanie nenájdeme ani kúsok autority. V každom príklade v Biblii grécke slovo "baptizo" čo v našom jazyku prekladáme ako "krst" znamenalo ponorenie, nikdy nie pokropenie, alebo obliatie. Neexistuje ani jeden seriózny grécky lexikograf, ktorý by definoval slovo "baptizo" ako "pokropiť" alebo "obliať". V skutočnosti sa pre tieto výrazy v gréčtine používajú úplne rozdielne slová. História nám dosvedčuje, že krstenie pokropením, alebo obliatím sa vo všeobecnosti nikdy nepoužívali, až od roku 1311, kedy boli koncilom Katolíckej cirkvi v Ravenne označené ako akceptovateľná náhrada pre ponorenie.

Naproti náhradám určených ľuďmi Biblia jasne hovorí, že krst podľa príkladu Nového Zákona je pochovanie alebo úplné ponorenie do vody. Biblia hovorí o tom, že skutočný krst vyžaduje:

A. "Veľa vody" - J.3:23. Toto nie je potrebné pri pokropení, alebo obliatí.
B. Ísť k vode - Sk.8:36. Pri pokropení, alebo obliatí je voda obyčajne prinesená k človeku.
C. Ísť do vody - Sk.8:38. Toto by bolo zbytočné, ak by pravým krstom bolo pokropenie, alebo obliatie.
D. Pochovanie osoby. - Rim.6:4. Toto sa dosiahne len ponorením.
E. Byť vzkriesený. - Kol.2:12. Toto sa nestane pri pokropení a obliatí.
F. Vystúpiť z vody. - Mar.1:9-10, Sk.8:39. Toto tiež nezapadá k pokropeniu alebo obliatiu, ale je to pritom to, čo sa stane pri pravom krste.

Veľmi vás povzbudzujeme prečítať si tieto verše z vašej vlastnej Biblie pokiaľ je to časovo možné. Aj keď niektoré z veršov nie sú časťou náboženského sveta plne akceptované, tak isto nebolo Pánovo učenie plne akceptované počas Jeho verejného pôsobenia na zemi. Táto skutočnosť však nemení pravdu týchto úžasných pasáží Písma. Nech vás Boh žehná v plnení Jeho vôle.

 

OTÁZKY:

I. Doplňte:
1. "Teda je z ..." Rim.10:17
2. "Vstaň, daj sa , zo seba svoje hriechy..." Sk.22:16
3. "Veď zármutok k podľa Božej vôle prináša , a to netreba ľutovať. 2Kor.7:10
4. "Ona je predobrazom , ktorý teraz aj vás..." 1Pet.3:21
5. "Ak ma , budete zachovávať moje . J.14:15

 

II. Vyberte:
Pravda
Nepravda
1. Boh teraz ľuďom hlása, aby všetci a všade činili pokánie.
2. Saul bol spasený tým, že mal videnie a nepotreboval byť pokrstený.
3. Najprv malomocný Naamán odmietol Boží príkaz,aby sa ponoril do Jordánu, aby bol vyliečený. (2Kr.5:1-14)
4. Pokánie je iba oľutovanie hriechu.
5. Príklad knihy Skutkov dáva príklad piatich krokov pri obrátení.
6. Krst ako je opísaný v Biblii je pochovanie.
7. Biblický krst vyžaduje "veľa vody".
8. Boh nám dlhuje spasenie, pretože sme si ho zaslúžili našimi skutkami.
9. Stále môžeme milovať Krista, aj keď Ho odmietame poslúchať.
10. Počutie a krst sú spomenuté vo všetkých ôsmich príkladoch obrátení v Skutkoch apoštolov.

III. Určte správny verš:

1. "...ak sa nebudete kajať, všetci podobne zahyniete."
Luk.13:3
Sk.17:30
Mat.7:21
2. "Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený."
Gal.3:27
Sk.10:48
Mar.16:16
3. "Teda viera je z počutia, počutie však skrze slovo Kristovo."
Rim.10:17
Sk.11:14
Rim.10:14
4. "Lebo srdcom sa verí na spravodlivosť, ale ústami sa vyznáva na spasenie."
Mat.10:23
Rim.10:10
Sk.8:37
5. "...Kajajte sa, každý z vás nech sa dá pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov..."
1Pet.3:21
Sk.2:38
Rim.6:3

 

Meno a priezvisko: nemusíte vyplniť...
e-mail: